ស្លឹកម្រុំ មិនត្រឹមតែអាចមកស្លរសម្លរកកូរទេ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺវាក៏អាចប្រើប្រាស់ជាថ្នាំព្យាលបាល ដ៏សក្កិសិទ្ធទៀត ផងដែរ។ វាមានតម្លៃថោក និងងាយស្រួលរកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ឯកសារបរទេសមួយ...
Continue Reading »